परशुराम नगरपालिकामा तपाईंलाई स्वागत छ |

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना