FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत आ.व. २०७७/०७८ मा रोजगारी प्राप्त गर्ने बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकताक्रमको सूची

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत आ.व. २०७७/०७८ मा रोजगारी प्राप्त गर्ने बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकताक्रमको सूची ।