परशुराम नगरपालिकाकाे टिम खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा