FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

कोभिड १९ को खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।।

यस परशुराम नगरपालिका नगरकार्यपालिको मिति २०७७/०५/१३ गतेको बैठकको निर्णय न. १ अनुसार यस नगरपालिकामा कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा गत आ.ब. 2076/077 को २०७६ चैत्र ११ गते देखि २०७७ असार मसान्त सम्म भएको शिर्षकगत खर्च विवरण अनुमोदन गरि सार्वजनिकरण गर्ने निर्णय भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि विवरण सार्वजनिक गरिएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ।

Supporting Documents: