FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
परशुराम नगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा ब्यवस्थापन ऐन,२०७६ 09/29/2020 - 16:26
परशुराम नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ 09/29/2020 - 16:25
परशुराम नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन 09/29/2020 - 16:24
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 09/29/2020 - 16:23
मदिरा सेवन तथा उत्पादन नियन्त्रण ऐन २०७६ 09/29/2020 - 16:22
महिला, वालवालिका, दलित आदिवासी तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरु संचालन ऐन २०७ 09/29/2020 - 16:22
सडक तथा भवन आचारसंहिता ब्यवस्थापन ऐन २०७६ 09/29/2020 - 16:21
स्थानीय तहको आर्थिक ऐेन २०७६. 09/29/2020 - 16:21
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ 09/29/2020 - 16:20
नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ 09/29/2020 - 16:19

Pages