FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
उद्योग व्यवसाय स्थापना तथा प्रवर्धन ऐन २०७६ 09/29/2020 - 16:35
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 09/29/2020 - 16:35
कृषि तथा पशु पंक्षि व्यवसाय प्रवद्धन ऐन २०७६ 09/29/2020 - 16:34
जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ 09/29/2020 - 16:34
दिगो जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ 09/29/2020 - 16:33
नगर शिक्षक व्यवस्थान (पहिलो संसोधन) कार्यविधि २०७६ 09/29/2020 - 16:33
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा उपयोग ऐन २०७६ 09/29/2020 - 16:32
निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यबिधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावलि, २०७४ 09/29/2020 - 16:31
परशुराम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन 09/29/2020 - 16:29
परशुराम नगरपालिकाको राजस्व बृद्धि सम्बन्धी ऐन २०७६ 09/29/2020 - 16:27

Pages