FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
नगरस्तरीय खेलकुद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७६ । 04/03/2022 - 08:40
नगरपालिकाको आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र कार्यसंचालन कार्यविधि, २०७६ । 04/03/2022 - 08:35
दरबन्दी मिलान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ । 04/03/2022 - 08:28
छाडा चौपाया नियन्त्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७६ । 04/03/2022 - 08:25
घरबहाल कर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ । 04/03/2022 - 08:20
गरिबी निवारणका लागी लघु उद्मम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६ । 04/03/2022 - 08:17
उर्जा सम्बन्धी नीति,२०७८ । 04/03/2022 - 08:12
आर्थिक ऐन,२०७८ 04/03/2022 - 08:09
स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ । 04/03/2022 - 08:05
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७८ । 04/03/2022 - 08:02

Pages