FAQs Complain Problems

राजपत्र

Title Content
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
कृषि तथा पशु पंक्षि व्यवसाय प्रवद्धन ऐन २०७६ PDF icon कृषि तथा पशु पंक्षि व्यवसाय प्रवद्धन ऐन २०७६.pdf
जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ PDF icon जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
दिगो जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ PDF icon दिगो जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०७६.pdf
नगर शिक्षक व्यवस्थान (पहिलो संसोधन) कार्यविधि २०७६ PDF icon नगर शिक्षक व्यवस्थान (पहिलो संसोधन) कार्यविधि २०७६.pdf
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा उपयोग ऐन २०७६ PDF icon नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा उपयोग ऐन २०७६.pdf
निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यबिधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावलि, २०७४ PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यबिधि) नियमावलि, २०७४.pdf
परशुराम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन PDF icon परशुराम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन.pdf
परशुराम नगरपालिकाको राजस्व बृद्धि सम्बन्धी ऐन २०७६ PDF icon परशुराम नगरपालिकाको राजस्व बृद्धि सम्बन्धी ऐन २०७६.pdf
परशुराम नगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा ब्यवस्थापन ऐन,२०७६ PDF icon परशुराम नगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा ब्यवस्थापन ऐन,२०७६.pdf

Pages