FAQs Complain Problems

राजपत्र

Title Content
सडक तथा भवन आचारसंहिता ब्यवस्थापन ऐन २०७६ PDF icon सडक तथा भवन आचारसंहिता ब्यवस्थापन ऐन २०७६.pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐेन २०७६. PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐेन २०७६.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७४.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७५.pdf
याेजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यविधि २०७५ PDF icon याेजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यविधि २०७५.pdf
परशुराम नगरपालिकाकाे कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ PDF icon परशुराम नगरपालिकाकाे कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
परशुराम नगरपालिकाका कमर्चारीहरूकाे अाचारसंहिता २०७५ PDF icon परशुराम नगरपालिकाका कमर्चारीहरूकाे अाचारसंहिता २०७५.pdf

Pages