FAQs Complain Problems

राजपत्र

Title Content
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा उपयोग ऐन २०७६ PDF icon नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा उपयोग ऐन २०७६.pdf
निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यबिधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावलि, २०७४ PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यबिधि) नियमावलि, २०७४.pdf
परशुराम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन PDF icon परशुराम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन.pdf
परशुराम नगरपालिकाको राजस्व बृद्धि सम्बन्धी ऐन २०७६ PDF icon परशुराम नगरपालिकाको राजस्व बृद्धि सम्बन्धी ऐन २०७६.pdf
परशुराम नगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा ब्यवस्थापन ऐन,२०७६ PDF icon परशुराम नगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा ब्यवस्थापन ऐन,२०७६.pdf
परशुराम नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ PDF icon परशुराम नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६.pdf
परशुराम नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन PDF icon परशुराम नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
मदिरा सेवन तथा उत्पादन नियन्त्रण ऐन २०७६ PDF icon मदिरा सेवन तथा उत्पादन नियन्त्रण ऐन २०७६.pdf
महिला, वालवालिका, दलित आदिवासी तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरु संचालन ऐन २०७ PDF icon महिला, वालवालिका, दलित आदिवासी तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरु संचालन ऐन २०७.pdf

Pages